اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1397/05/16

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت تضمین کیفیت ISO9001-2015

ISO9001-2015

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت تضمین کیفیت
و ارتقاء به نسخه 2015
ISO9001-2015
مطابق با روشهای اجرایی
TUV NORD CERT
توسط مجتمع صنعتی کن تایر
اعتبار تا تاریخ : 13-03-2021
اعتبار تا تاریخ : 23-اسفند-1399