اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1397/07/26

مراسم جشن روز استاندارد

اداره کل استاندارد آذربایجانشرقی [تصاویر مراسم - ادامه دارد...]

حضور جناب آقای محمد فخری پور مدیریت محترم فروش و بازرگانی و جناب آقای مهندس محمد آقازاده مدیریت محترم تضمین کیفیت و کارشناس کنترل کیفیت مجتمع صنعتی کن تایر، در جشن روز استاندارد به دعوت اداره کل استاندارد آذربایجانشرقی
حضور جناب آقای مهندس کیائی مشاوره محترم مجتمع صنعتی کن تایر در امور تضمین کیفیت و تقدیر اداره استاندارد از فعالیت و زحمات ایشان