اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1398/08/28

حضور اساتید جامعه حسابداران رسمی ایران در محل مجتمع صنعتی کن تایر

29 و 30 آبان ماه 1398 - تبریز [ادامه دارد...]

با توجه به استاندارد حسابداری مبنی بر ارائه صورتهای مالی بر فرمت جدید،
مجتمع صنعتی کن تایر با همکاری موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب
سمیناری در مورخ 29 و 98/08/30 با حضور اساتید از جامعه حسابداران رسمی ایران
در محل این مجتمع برگزار گردید.

تصاویر مربوط به سمینار :