اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1395/11/16

پایان مسابقات ورزشی (بهمن ماه 1395)

اولین دوره از مسابقات ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر با برتری نفرات زیر به پایان رسید. [ادامه دارد ...]


مسابقات بیـلیـارد
نفر اول : آقای عباس مددپور
نفر دوم : آقای وحید حسنی
نفر سوم : آقای مجید حسن پور


مسابقات دارت
نفر اول : آقای یونس اصغری
نفر دوم : آقای محمود نعمتی
نفر سوم : آقای حسین ادهمی


مسابقات پینگ پُنگ
نفر اول : آقای حبیب غلامشاه
نفر دوم : آقای بهمن پاوندی
نفر سوم : آقای علی اصغری


مسابقات فوتبال دستی
نفر اول : آقای یوسف صفرزاده
نفر دوم : آقای صمد عبداله پور
نفر سوم : آقای یعقوب عمارت سازی
امور فرهنگی و ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر